فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق- هیات تحریریه
اعضاء هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
1
مسعود آذربایجانی
استادیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
2
محمد اسدی گرمارودی
دانشیار دانشگاه صنعتی شریف
3
جلیل تجلیل
استاد دانشگاه تهران
4
محسن جوادی
دانشیار دانشگاه قم
5
علی شیخ الاسلام
استاد دانشگاه تهران
6
احد فرامرز قراملکی
استاد دانشگاه تهران
7
محمدتقی فعالی
استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
8
علیرضا قائمی نیا
دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
9
طیبه ماهروزاده
دانشیار دانشگاه الزاهراء

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق:
http://akhlagh.maaref.ac.ir/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب