فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق- اهداف و زمینه‌ها
اهداف و گستره مقالات مجله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
اهداف:
 1. تولید و توسعه دانش در گستره اخلاق
 2. ارایه و نقد مطالعات نظام مند استادان معارف اسلامی دانشگاه های کشور
 3. توسعه روش شناسی اخلاق، متناسب با نیازهای پژوهشی جهان معاصر.
 جهت گیری و گستره:
جهت گیری کلی نشریه چاپ مقالاتی است که نوآوری علمی در حوزه های مختلف اخلاق اسلامی ، اخلاق کاربردی و مطالعات تطبیقی آراء فیلسوفان اخلاق در غرب و متفکرین مسلمان داشته باشد. گستره موضوعات قابل پذیرش در فصلنامه نیز عبارتند از:
 1. مطالعات تطبیقی در حوزه اخلاق حرفه ای
 2. بررسی معضلات اخلاقی در جامعه دینی
 3. مباحث نظری در سه حوزه اخلاق توصیفی ، اخلاق هنجاری و فرا اخلاق با رویکرد اسلامی
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق:
http://akhlagh.maaref.ac.ir/find.php?item=1.42.14.fa
برگشت به اصل مطلب