فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق- پایگاههای نمایه کننده
لیست پایگاههای نمایه کننده مجله پژوهشنامه اخلاق

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/18 | 

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ((ISC

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

پایگاه مجلات تخصصی نور (نور مگز)

پایگاه اطلاعات نشریات کشور (مگ‌ایران)

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق:
http://akhlagh.maaref.ac.ir/find-1.115.20.fa.html
برگشت به اصل مطلب