فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق- هیات تحریریه
اعضاء هیئت تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
۱ مسعود آذربایجانی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
۲ محمد اسدی گرمارودی استاد دانشگاه صنعتی شریف
۳ احمد حسین شریفی استاد موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)
۴ محمدجواد فلاح دانشیار دانشگاه معارف اسلامی
۵ عنایت شریفی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
۶ احد فرامرز قراملکی استاد دانشگاه تهران
۷ محمدتقی فعالی دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
۸ امیر خواص دانشیار موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)

 
نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاق:
http://akhlagh.maaref.ac.ir/find-1.41.13.fa.html
برگشت به اصل مطلب