Journal archive for Google Scholar Robot!

Research Quarterly in Islamic Ethics

فصلنامه علمی پژوهشنامه اخلاقVolume 11, Number 41 (2018-10)


Comparative study of theological basis of religious ethics from the perspective of Mutahhari and St. Benedict.
بررسی تطبیقی مبنای خدا‌شناختی اخلاق دینی از منظر استاد مطهری و بندیکت قدیس
| [Abstract-FA] | [Abstract-EN] | [PDF-FA] | [XML] |

رابطه دوسویه بعثت و مکارم اخلاق
رابطه دوسویه بعثت و مکارم اخلاق
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

تقدم یا تأخر وظیفه‌گرایی «راس» بر نتیجه‌گرایی «میل» در تزاحم اخلاقی
تقدم یا تأخر وظیفه‌گرایی «راس» بر نتیجه‌گرایی «میل» در تزاحم اخلاقی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

همگرایی اصول اخلاق زیستی در حوزه پژوهش با رویکرد اسلامی
همگرایی اصول اخلاق زیستی در حوزه پژوهش با رویکرد اسلامی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

شناسایی مؤلفه‌های رهبری اخلاقی در قرآن و نهج‌البلاغه
شناسایی مؤلفه‌های رهبری اخلاقی در قرآن و نهج‌البلاغه
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

بررسی و نقد روش‌های مواجهه با تعارضات اخلاقی با تأکید بر آراء فیلسوفان اخلاق معاصر غرب
بررسی و نقد روش‌های مواجهه با تعارضات اخلاقی با تأکید بر آراء فیلسوفان اخلاق معاصر غرب
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

جایگاه محبت در ساحت‌های نفس و تأثیر آن بر عملکرد انسان در سیر کمالی از دیدگاه علامه طباطبایی
جایگاه محبت در ساحت‌های نفس و تأثیر آن بر عملکرد انسان در سیر کمالی از دیدگاه علامه طباطبایی
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |

ماهیت نظریه اخلاقی؛ شرحی بر یک نظریه اخلاقی درست و مقبول
ماهیت نظریه اخلاقی؛ شرحی بر یک نظریه اخلاقی درست و مقبول
| [Abstract-FA] | [PDF-FA] | [XML] |


Home | All volumes | All issues | All articles